ജാഗ്രത…..

നവ ഭാരതം….

ജാഗ്രത:

തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കവചം ധരിക്കുക!!!

                                                  – കറ

#justice_for_gauri_lankesh

Advertisements

നശ്വരം

ഈ ആകാശത്തിനു കീഴെ എല്ലാം വെറും നശ്വരമാണ്….

ഞാൻ എന്ന സത്യം പോലും അടുത്ത നിമിഷം മണ്ണോടടിഞ്ഞ് ചേർന്നേക്കാം…

പക്ഷെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ….

അവ ചിറക് വിരിച്ച് ഈ താഴ്വവരയിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും….

സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം മരിക്കുന്നില്ല….

​സൗഹൃദ തണൽ


ഈ സൗഹൃദ തണലിൽ ഇരുന്നു തീരെ കൊതി തീർന്നിലായിരുന്നു…

അതിനു മുമ്പേ കാലം ശിശിരകാല മെന്ന കണക്കേ കൊഴിഞ്ഞു പോയി …..
ജീവിതത്തിന്റെ ഋതുഭേതങ്ങളിൽ തോളോട് ചേർന്ന് നിന്നവർ….

പാഴ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും കൂട്ടിന് വന്നവർ….

ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും നല്ല ഓർമ്മകളെ തന്നവർ….

ഒറ്റ ദിനം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൂട്ടുപോയവർ…

അങ്ങനെ പലരും …..
ഈ തണലിൻ കീഴിലെ മണ്ണിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നില്ലാതെയായ് ….

വേരുകളിലൂടെ ഊർന്ന് ചിലരുടെ ഓർമ്മകളിലെങ്കിലും പുനർജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ……

എന്നൊരാഗ്രഹം മാത്രം ബാക്കി……

                                                      -കറ

സ്വപ്നങ്ങൾ

നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് 

ഒരുപാട് നുണകളിലാണ്.

നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്നും നമ്മുടെ സത്യങ്ങൾ.

                                            – കറ

ചെറു വഞ്ചി

ചിലർ അങ്ങനെയാണ് ….

ആകാശത്തോളം സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും തന്ന് …

അടുത്ത നിമിഷം ഒരു ചെറു വഞ്ചി പോലെ കാണാകടലിലേക്കങ്ങ് ഒഴുകി മറയും….

പിന്നെ കരയിലോട്ടടിക്കുന്ന ഓരോ തിരയ്ക്കും അവരുടെ ഓർമ്മകളുള്ളത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ…..

ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത ആ തിരകളിലാണ് പിന്നീട് പല ജീവിതങ്ങളുടെ ആയുസ്സും ….

#missing_my_friends #aadhi&monu #your_memories _are_still_alive #prayers_with_you